top of page

Nová zonace KRNAP

Krkonošský národní park známe všichni a všichni také víme, že má nějaké zóny ochrany, kde se něco smí a něco nesmí. Pravidla se nedávno změnila, tak se na ně pojďme podívat přehledně.


změny 1.7. 2020:

  • Vstoupila v platnost nová zonace KRNAP

  • ministerstvem životního prostředí byla nově na území KRNAP vyhlášena tři klidová území

  • mění se značení cyklotras vyhrazených Správou KRNAP.

Vyhlášení:

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou na dobu 15 let. Tuto vyhlášku podepsal ministr životního prostředí 21. května 2020.

Ministerstvo životního prostředí dále vyhlásí po dohodě mezi Správou KRNAP a Radou KRNAP také klidová území. To se neděje vyhláškou jako v případě zonace, ale opatřením obecné povahy, které je správním aktem.


DŘÍVE:


  • tři číslované zóny KRNAP + ochranné pásmo

  • liší se svojí přírodovědnou hodnotou a kombinující pravidla péče o přírodu s nejrůznějšími regulacemi.NOVĚ


Jinak pojatá zonace managementová


  • stanoví pravidla péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných zónách s ohledem na cíl té které zóny


Omezení pro výkon aktivit a činnosti v národním parku už neřeší zonace, ale pravidla stanovená zákonem – jednak pro celé území národního parku a speciálně pro území národního parku mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí.


Nová zonace neobsahuje žádná omezení pohybu osob na území národního parku – ten je nově regulován vymezením tzv. klidových území, která mají chránit nejzranitelnější biotopy a druhy před nadměrnou a neusměrněnou návštěvností.


Charakteristika zón KRNAP podle přírodních podmínek a cílů ochrany

A. Přírodní zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem

a) přirozených lesních a křovinných ekosystémů smrčin, bučin, rašelinných lesů, subalpínských listnatých křovin a kosodřeviny,

b) přirozených mokřadních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť a vrchovišť,

c) přirozených ekosystémů alpínských trávníků, alpínské a subalpínské keříčkové vegetace, sněhových vyležisek, skalní vegetace sudetských karů, acidofilní vegetace alpínských skal a drolin a subalpínské vysokobylinné vegetace,

cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů.


B. Přírodě blízkou zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem částečně pozměněných lesních ekosystémů smrčin, bučin, suťových lesů, rašelinných lesů a lužních lesů,

b) člověkem částečně pozměněných mokřadních ekosystémů slatinných, přechodových rašelinišť a devětsilových lemů horských potoků,

c) člověkem částečně pozměněných travinných ekosystémů smilkových trávníků a nížinných až horských vřesovišť,

d) člověkem částečně pozměněných ekosystémů skal a drolin a jeskyní,

cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům.


C. Zónu soustředěné péče o přírodu tvoří

1. plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem významně pozměněných lesních ekosystémů bučin a smrčin,

b) člověkem významně pozměněných travinných ekosystémů luk a pastvin, smilkových trávníků a nížinných až horských vřesovišť,

S cílem zachování nebo postupného zlepšování stavu ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna činností člověka


2. plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem významně pozměněných lesních ekosystémů bučin a smrčin,

b) člověkem významně pozměněných mokřadních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť a devětsilových lemů horských potoků,

c) člověkem významně pozměněných ekosystémů skal a drolin,

s cílem obnovy přírodě blízkých ekosystémů.


D. Zónu kulturní krajiny tvoří

a) zastavěné plochy a zastavitelná území obcí s výskytem urbanizovaných území a na ně navazujících antropogenních ploch se sporadickou vegetací mimo sídla, určených k jejich udržitelnému rozvoji,

b) plochy s výskytem člověkem pozměněných ekosystémů převážně intenzivně obhospodařovaných polí a luk, určených k trvalému využívání člověkem.


Nové zóny není nutné v přírodě vyznačovat. Z hlediska návštěvníka a obyvatele hor to není potřebné, protože zóny samotné s sebou nenesou omezení pohybu osob.

Cedulemi a pruhovým značením budou v terénu po svém vyhlášení vyznačena pouze klidová území. V nich bude možný pohyb právě jen po vyznačených cestách, jak to bylo dříve ve „staré“ první zóněKlidová území


K 1. 7. 2020 Správa KRNAP v terénu vyznačuje první tři klidová území (z celkového počtu osmi klidových území) stanovená na území národního parku opatřeními ministerstva životního prostředí.

= dvě největší klidová území v hřebenových partiích Krkonoš a jedno na vrcholu Světlé a Černé hory


https://www.krnap.cz/data/Files/pages/klidovky_159039998411.463.jpg


Značení v terénu


dvojím způsobem:

1) červeným pásovým značením na stojících stromech (horní pruh kolem celého kmene a druhý spodní jen poloviční)

  • Vidím dva červené pruhy na kmeni stromu = OK

  • Vidím jeden červený pruh na kmeni stromu = jsem v klidovém území a musím ho neprodleně opustit

2) smaltovými cedulemi na sloupcích na cestách procházejících daným územím.


V klidových územích KRNAP je zakázáno pohybovat se mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody.


§ 17 ZOPK

Klidová území národního parku

(1) Klidová území národního parku jsou území s omezeným pohybem osob z důvodu umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich složek, které jsou citlivé na nadměrný pohyb osob a zranitelné vlivem rušivých vlivů s ním spojených.


(2) V klidových územích národního parku je zakázáno pohybovat se mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody, s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků při vstupu na jejich pozemky, členů základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, pracovníků dalších orgánů veřejné moci, pracovníků odborné organizace státní památkové péče, pracovníků veterinární služby, pracovníků správců vodních toků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů. Při vyhrazení cesty nebo trasy může orgán ochrany přírody stanovit podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času pohybu na této cestě nebo trase.


(3) Klidová území národního parku stanoví Ministerstvo životního prostředí opatřením obecné povahy.


(4) Hranice klidového území národního parku a informace o podmínkách pohybu na cestách nebo trasách v klidovém území národního parku vyznačí orgán ochrany přírody v terénu způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva životního prostředí.


Návštěvní řád

V klidových územích KRNAP je zakázáno vstupovat mimo turisticky značené cesty a v zimním období také mimo tyčové značení.


AKTIVITY


Turistika

V klidových územích KRNAP je zakázáno vstupovat mimo turisticky značené cesty a v zimním období také mimo tyčové značení.

V zimním období (od 1. 12. do 30. 4.) je z důvodu nutnosti zachování klidu pro přezimující zvěř zakázán vstup na některé cesty. Podrobnosti v OOP č. 5/2020:


Cykloturistika

Na území KRNAP je jízda na kole mimo silnice a místní komunikace možná pouze na vyznačených cyklotrasách, které byly vyhrazeny Správou KRNAP.


Sjezdovky

Všechny stávající sjezdové tratě byly zařazeny do zóny soustředěné péče o přírodu, aby byla i do budoucna zajištěna možnost jejich údržby.


Skialpinismus

S výjimkou klidových zón, kde se lze pohybovat pouze po vyhrazených trasách, lze skialpinismus provozovat na všech turistických cestách i mimo ně, kromě lesních pozemků a pozemků vlastníků, kteří si vstup cizích nepřejí (oplocené nebo jinak označené pozemky).

Plus uzavření některých cest v zimě (OOP č. 5/2020)


Táboření a oheň

Mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí je na území KRNAP zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.

Na území KRNAP jsou vyhrazena místa pro rozdělávání ohňů opatřením obecné povahy, ve kterém byla stanoveny podmínky, za kterých lze tato místa využívat.


Sběr lesních plodů a hub

Sbírat lesní plody pro vlastní potřebu umožňuje zákon číslo 289/1995, zákon o lesích.

Sběr hub a lesních plodů bude v národním parku omezen pouze v klidových územích tím, že v nich nebude možné stejně jako ve "staré" 1. zóně opouštět vyznačené cesty. Borůvky si tedy bude v klidových územích možno natrhat jen na keřících podél cesty.


________________________________________________________________________

Zdroje:

www.krnap.cz

114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2020 O vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku


Comentários


bottom of page